www.boringby.com

R M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Landsbysamfund i Danmark, anno 2014.

 

 

Den østjyske landsby - Boring. Foto 1957.

 

 

Bygaden i Boring

Huset med kvist er den tidl. Boring st. skole, fra 1880-1960.

 

 

 

Formanden for Landsbyerne, Carsten Abild, Otterup, skriver:

 

Kommunalreformen med by- og landzoneloven

(Planloven) fra 1970,

er redskabet, som politikerne bruger

til at afvikle landsbyerne - og udvikle byerne!

 

Lad os få en høring i Folketinget om landsbyernes fremtid - snarest,

 - inden Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter vedtager loven, 

   der vil afvikle værdifulde & kulturbærende landsbysamfund!

 

Send evt. et indlæg til denne webside via milrids mailbox: Kontakt.

 

Læs 4. indlæg: 6 marts 2014:

Læserbrev i Vejle & Horsens Folkeblad,

6.03.2014.

Planloven. Landsbyer skal ikkerives ned!

 

af Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark,

medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Venstre,

Strandvejen 50, Otterup. 

 

Landsbyerne i Danmark har trange kår!

  Danmark er det eneste land i EU, der har en aktiv lovgivning for at få vi borgere til at bo i byer. Byerne er da også i de seneste årtier blevet større og større, og landsbyerne er sygnet mere og mere hen - med tomme bygninger, ruiner, tab af bosætning, iværksættere, håndværk småindustri, arbejdspladser, nærbutikker, landsbyskolen, børnehaver, foreninger, forsamlingshuse, folkeligt fællesskab m. v. 

Planloven af 1970.

 

Kommunalreformen med by- og landzoneloven (planloven) fra 1970

har været redskabet, der skulle afvikle landsbyerne.

 

Rent praktisk skulle det ske ved, at Danmark blev opdelt i landzone, byzone og sommerhusområder. I landzonen var kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Al anden udvikling skulle være i byzonen. også gamle landsbyerhverv som håndværj og småindustri skulle være i byzone. men ´for mange iværksættere er det dyrt at etablere sig i byzone. Først skal familien have en bolig. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres  inventar, og så har kreditgivningen sagt nej.

  Anderledes økonomisk overkommeligt ville det være, hvis håndværk og småindustri kunne etableres på landet, f.eks. i en nedlagt gård med familien boende i stuehuset og med tomme landbrugsbygninger som værkste og lager. Men får iværksætteren på landet succes og har behov for at udvide, siger planloven nej.

 

Danmark har den laveste iværksætterprocent

i EU.

Det er ikke sært, at Danmark har EU´s laveste iværksætterprocent til stor skade for erhvervslivet, samfundsøkonomien, beskæftigelsen og landsbysamfundene.

 

Lad os støtte vækst og udvikling! 

Lad os få en høring i Folketinget, så der kan skabes politisk forståelse for og støtte til til vækst og udvikling i vore landsbyer og land-distrikter. De andre EU-lande gør lovgivningsmæssigt og politisk alt, hvad de kan for at hjælpe og udvikle deres landsbyer og landdistrikter. Lad os gøre det samme frem for at rive landsbyer ned.

 

Læs 3. indlæg: 2014
Læserbrev i Vejle & Horsens Folkeblad, den  6.03.2014.

 Landsbyer. Fremtiden skal sikres. 

 

af Flemming Damgaard Larsen,

folketingsmedlem, Venstre,

Hyllingeparken 15A, Kirke Hyllinge.

 

Ny rapport:

  En ny rapport for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skitserer, hvordan landsbyer med faldende befolkningstal kan afvikles.

 

Rapportens fire scenarier:

  I rapporten skitseres fire scenarier, der kaldes: "lade stå til", "total afvikling", "udtynding", og "udflytning". Ved disse scenarier ses det, at der fokuseres på, at man kort sagt kan vælge ikke at gøre noget eller aktivt afvikle de enkelte landsbyer i højere eller mindre grad.

Dermed belyser rapporten ikke muligheden for at tage initiativer til at styrke de landsbyer, der oplever faldende indbyggertal, hvilket netop er det, der er behov for. Hvis vi skeler til vores naboland Sverige, flyttede der sidste år flere til end fra svenske udkantskommuner.

Det kan også lade sig gøre at vende udviklingen i de danske landsbyer, hvis vi iværksætter de rette initiativer.

 

Sikre bedre vilkår for indbyggerne i landsbyerne. 

  Vi skal arbejde for, at det er attraktivt at bo i landsbyerne, så vi også kan tiltrække nye beboere til disse områder. Det gør vi ved at sikre gode vilkår for beboere i landsbyerne på linie med andre borgere. En udfordring ved at bo i nogle yderområder er dårlig mobil-og bredbåndsdækning. Det betyder blandt andet, at kontakten til det offentlige bliver vanskeliggjort. Samtidig er mobilitet altafgørende for borgere i de mindste landsbyer, da det blandt andet skal være nemt at komme til og fra arbejde. Derfor bør vi fokusere på en god forbindelse mellem landsbyerne og de større byer.

 

  Det er helt uhørt, at regeringen ikke tager afstand fra rapporten, men at den ansvarlige minister tværtimod også dømmer disse landsbyer ude. Nuværende og potentielle indbyggere finder værdi i at bo i landsbyerne, som vi ikke kan gøre op i kroner og øre. Derfor bør vi - i stedet tale om afvikling og lukning af danske landsbyer - tale om initiativer og tiltag, der kan sikre disse landsbyers fremtid. 

 

Læs 2. indlæg 2013:

Læserbrev i Vejle & 

Horsens Folkeblad,

den 13. febr. 2013.

 

 

 

 

Nærdemokrati. Brug landsbysamfundene.

 

af Carsten Abild, formand for landsbyerne i              

Strandvejen 50, Otterup.

I mere end 40 år:

har der været tab 

af nærbutikker,

skoler, børnehaver,

håndværk,

småindustri, arbejdspladser

m.v.:  

   I mere end 40 år har Danmarks mange landsbysamfund - med en million beboere - haft det svært med tab af skoler, børnehaver, bosætning, nærbutikker, håndværk og småindustri, arbejdspladser, foreninger, forsamlingshuse m.v..

   Årsagen er, at politikerne i 1960érne havde den opfattelse, at velfærdssamfundet, der stod for døren, kun kunne skabes i bysamfund, hvor folk boede tæt. Ikke på landet med en spredt bebyggelse.

 

Folketinget 1970:

kommunalreformen

by- og landzone-

loven, (planloven).

   Folketinget vedtog derfor i 1970 kommunalreformen og by- og landzoneloven (planloven), der opdelte Danmark i landzone, byzone og sommerhusområder. Landzonen var en afviklingszone, hvor kun landbrug, skovbrug og fiskeri var tilladt. Byzonen var en udviklingszone med bosætning, nye arbejdspladser, vækst og udvikling.

 

Kommunalreformen 2007. Kommunal

struktur og demokrati skulle cetraliseres.

   Også den kommunale struktur og det kommunale demokrati skulle centraliseres. Med kommunal-reformen i 2007 fik vi 98 storkommuner og kun ca. 2000 kommunalpolitikere. Med så store kommuner og så få folkevalgte politikere mistede mange borgere den kommunale overskuelighed og det kommunale engagement og ”gik hjem”. Kommunalpolitikerne er blevet ensomme og usynlige, kun borgmesteren og et par udvalgsformænd er fremme i lyset. Storkommunen er blevet en administrativ enhed.

 

Kampen for at overleve har skabt nærdemokrati og folkelige værdier i landsbysamfundene:

 

 

 

 

 

 

    Men anderledes med landsbysamfundene, der i kampen for at overleve har organiseret sig med beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd og lokalråd. Ildsjælene og frivilligheden udfolder sig. Landsbysamfundenes nærdemokrati og folkelige værdier og egenskaber vinder større og større politisk forståelse og accept.

Derfor mødes de kommunale politikere med landsbysamfundenes repræsentanter for at snakke vækst og udvikling i storkommunens landsbysamfund.

Der er brug for landsbysamfundene!

 

Kilde: Avisartiklen om landsbyerne i Danmark - er hermed gemt for eftertiden på den lokalhistoriske hjemmeside: www.boringby.com.  af lokalhistoriker Milrid Søndergaard, Rask Mølle. 

2. indlæg slutter her

 

 

Opdateret 12.03.2014.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere af matrikler, huse, ejendomme,

gårde er med i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Skriv til Milrid & Aage.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Læs 1. indlæg. 2010:

Læserbrev i Horsens Folkeblad, den 19.05.2010.


40 svære år for landsbyerne


af Carsten Abild, Formand for Landsbyerne i Danmark, Strandvejen 50, Otterup (V).

 

Formand Carsten Abild, Otterup, skriver i læserbrevet følgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbysamfundets muligheder og levevilkår

i nutiden Danmark

 

   Forfatteren faldt over dette læserbrev i Horsens Folkeblad, den 19.05.2010, det føltes som om læserbrevet var skræddersyet til bogen og hjemmesiden om Boring by og omegn.

   I læserbrevet fortæller Carsten Abild, formanden for Landsbyerne i Danmark, og medlem af Regionsrådet i Syddanmark for partiet Venstre, at landsbysamfundene i dagens Danmark har det helt umådeligt svært!

Ja, at det har været 40 svære år for landsbysamfundene!

Her er læserbrevet refereret:

Hvorfor skulle der gå 40 år?

   Vi er mange landsbytilhængere, der de seneste uger har glædet os over pressens massive fokus på livet på landet. Og vi har glædet os over ministres og politikeres positive udmeldinger.


   Men hvorfor skulle der gå 40 år, før politikerne er parate til at hjælpe landsbysamfundene? Og hvorfor besluttede Folketinget i 1970, at landsbysamfundene skulle afvikles?

 

På Christiansborg:

   På Christiansborg var den politiske opfattelse i slutningen af 1960érne, at det kommende velfærdssamfund kun kunne gennemføres i bysamfund, hvor borgerne boede tæt. Ikke på landet, hvor bebyggelsen var for spredt.

 

1970:

   I 1970 kom så kommunalreformen, hvor 1388 sogne blev til 275 primærkommuner.

Planloven:

   Samtidig blev by- og landzoneloven (planloven) vedtaget. Med denne lov blev Danmark opdelt i tre zoner: Landzonen, byzonen og sommerhusområder.

 

Velfærdssamfundet:

   I landzone var kun kun landbrug, skovbrug og fiskeri tilladt. Bosætning og alle andre erhverv skulle være i byzone. Hensigten med loven var, at kun de borgere, der var tilknyttet landbrug, skovbrug og fiskeri skulle forblive på landet. Alle andre skulle i løbet af nogle årtier flytte til byen, hvor de kunne få del i velfærdssamfundets mange goder. Byboerne kunne så i weekender og ferier tage ud på landet og nyde naturen.

 

Landbefolkning protesterer:

   Men landbefolkningen ca. en million medborgere, ville ikke flytte til byen, men blive boende og kæmpe for retten til et liv på landet. Beboerforeninger, borgerforeninger, lokalråd m.v. har derfor i de seneste 40 år kæmpet for at beholde skolen, børnepasning, ældrepleje, nærbutik, kollektiv trafik, postservice, lokal medbestemmelse, forsamlingshus, foreningsliv, folkeligt fællesskab osv.

Ildsjælene:

   Meget er desværre gået tabt, men ildsjælene og den folkelige indsats har heldigvis reddet mange landsbysamfund.

Tabte muligheder:

   Desværre kan politikerne i dag ikke give landsbysamfundene de seneste 40 års tabte muligheder tilbage.

Arbejdspladser i vore landsbyer:

   Men jeg tror og håber på, at politikerne efter de mange års positive ud- meldinger nu vil tage de alt for restriktive love op til revision, f. eks. by- og landzoneloven (planloven), så bosætning og erhverv igen kan skabe tilflytning og arbejdspladser i vore landsbyer og landdistrikter.

Historisk fejltaglse

må gøres god igen!

 

   Politikerne må gøre den historiske fejltagelse god igen. Det har været 40 svære år for landsbysamfundene.

 

Kilde: Avisartiklen om landsbyerne i Danmark - er hermed gemt for eftertiden på den lokalhistoriske hjemmeside: www.boringby.com. af lokalhistoriker Milrid Søndergaard, Rask Mølle.

1. indlæg slutter her!