www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Boring Vandværk

 Vandværksbygningen lå i en årrække - v. venstre side af vejen,

når man kørte ned til Boring Nedergaard, Boring.

 

 Andelsselskabet Boring Vandværk.

1948 - 1968  

 

 

 

Afskrift fra Forhandlingprotokollen:

Boring Vandværk

  

År 1948, den 22 November var en Del af Beboerne fra Boring mødt i Forsamlingshuset for at drøfte Sagen: et fælles Vandværk i Henhold til den af Ingeniør Frede Bisbjerg af Heils=Kolding foretagne Tegning af Andelshavere (Tegningsliste) og dennes Ordlyd.

 

Bisbjerg oplyste hvorledes et saadant Vandværk blev udbygget og virkede, samt besvarede Bisbjerg en Del Spørgsmaal, der blev rettet ham fra Mødets Deltagere. Efter at opførelsen af Vandværket var grundigt behandlet og diskuteret vedtog man at stifte Vandværket, dette blev et Andelsselskab med Navnet:

 

Andelsselskabet Boring Vandværk

Bisbjerg oplæste Forslag til Love der blev behandlet og vedtaget Paragraf for Paragraf, hvorefter der blev foretaget Valg af Bestyrelse, der kom til at bestaa af følgende

 

Andelshavere: 

 

Kresten Pedersen

(Boring 32)

Kasserer

 

Agner Christiansen

(Boring 24)            

Formand

Aage Mikkelsen 

(Boring 36).               

Næstformand

Egon Hansen

(Boring 2)

Elias Hansen

(Boring 20)

 Kr. Falkenberg (Boring 9).

Suppleant til bestyrelsen:

Revisorer: Niels Sørensen, (Boring 29) og Aage Nielsen.

 

 

I Bestyrelsen for Andelsselskabet for Boring Vandværk:

Agner Christiansen Kr. Pedersen Aage Mikkelsen Elias Hansen Egon Hansen

 

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling i Andelsselskabet Boring Vandværk, der afholdtes i Boring Forsamlingshus den 22. November 1948.

 

 

 

Opdateret 18.10.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

 

 

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.

Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

 

 

 

 

Afskrift fra Forhandlingsprotokollen:

 

Andelsselskabet Boring Vandværk

 

Den 7. Februar 1949 optog Bestyrelsen et Laan på 36.000 Kr. i Uldum Spare og Laanekasse. Laanet skal forrentes og afdrages på 30 år med en Rente på 1/4 % over

Indlaansrente.  

 

Da de 36.000 Kr. ikke kunne dække udgifterne ved Boring Vandværk vedtog Bestyrelsen, den 15 Oktober 1949 yderligere at optage et Laan i Uldum paa 2.000 Kr. som skulle forrente og afdrages på 10 Aar.

 

Underskrevet af Agner Christiansen, Kr. Pedersen, Egon Hansen, Aage Mikkelsen.

 

 

 

Afskrift fra Forhandlingsprotokollen:

 

Nedlæggelsen af Andelsselskabet Boring Vandværk

Boring den 11. November 1968.

 

Boring Vandværk har dag dato afholdt ekstraopdinær generalforsamling på Rask Mølle Kro.

Der blev drøftet, om vi skulle have en ny boring og have filteret lavet større,

eller vi skal nedlægge vandværket og gå ind under Rask Mølle Vandværk.

Der var mødt 17 medlemmer og en afstemning viste 15 for at komme med Rask Mølle og 2 imod.

 

For at komme med Rask Mølle skal Boring vandværks medlemmer betale 12.000 Kr. til en ny hovedledning, samt 300 Kr. i indskud for hver Husstand. Husene skal betale samme afgift for vand som er gældende

 i Rask Mølle, for landbrug gælder samme regel for beboelse, og for besætningen skal betales samme afgift som er gældende for Boring vandværk nu.

 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at at tage lån i Uldum sogns spare og lånekasse til dækning af udgifter ved tilslutningen. Den gamle gæld og udgifterne til den nye hovedledning skal betales i forhold til vand-afgifterne.

Bestyrelsen fik endvidere bemyndigelse til at afhænde det gamle vandværk på bedste måde.

 

På bestyrelsens vegne: Svend Bech og Bjarne Michaelsen.